Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://biblioteka.wschowa.com.pl/

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wschowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-08-16.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-07-02.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Media nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych (głuchych i nie widzących).

Powody braku spełaniania wymagań

 • Media zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,.
 • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-07-02.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-07-02.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agata Faliszewska, dyrektor@biblioteka.wschowa.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 547 60 61 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wschowie

pl. Farny 3
67-400 Wschowa

Parking
– w odległości mniej więcej 3 metrów od budynku
– na parkingu znajduje się jedno miejsce dla niepełnosprawnych

Główne wejście do budynku znajduje się od strony parkingu na Placu Farnym. Przed wejściem należy pokonać oznaczony próg, jest też podjazd dla wózków, drzwi otwierają się na zewnątrz, potrzeba użyć trochę siły, by je otworzyć. Przy drzwiach nie ma dzwonka dla osób niepełnosprawnych.

Po wejściu czytelnicy znajdują się w pomieszczeniu Czytelni, po prawej stronie od drzwi znajduje się stanowisko pracownika czytelni (punkt obsługi). W tej części biblioteki nie znajdują się schody.

Na pierwsze i drugie piętro biblioteki można się dostać zarówno schodami, jak i windą. Poręcz przy schodach znajduje się w pewnych odcinkach po prawej stronie, a niekiedy z obu stron.

Budynek biblioteki ma trzy kondygnacje.

Użytkownicy mający trudności z poruszaniem się i jeżdżący na wózkach mają możliwość dotarcia do każdego pomieszczenia dla czytelników.
Podmiot umożliwia wstęp do budynku osobie z psem asystującym.

Na paterze budynku znajduje się toaleta, która jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami (poręcze, uchwyty). informacje głosowe w windzie, oznaczenia alfabetem Braille’a na przyciskach windy, możliwość powiększania druku i zmiany barwy na stronie internetowej, dostępna usługa Tłumacz Migam zarówno na stronie internetowej, jak i dostosowanym komputerze w czytelni multimedialnej, do dyspozycji czytelników słabowidzących książki z dużym drukiem oraz audiobooki.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • Biblioteka jest w stanie zapewnić poniżej wymienione alternatywne sposoby załatwienia sprawy:
  – na miejscu – przy pomocy wsparcia pracownika placówki,
  – kontakt audiowizualny z osobą porozumiewającą się w języku migowym z wykorzystaniem
  komunikatorów internetowych.